Vedtekter for Turkameratene nittedal turlag

Vedtatt på stiftelsesmøtet 8. oktober 2013.

§ 1: Formål Turkameratene/Nittedal Turlag er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Nittedal kommune. Formålet med Turkameratene/Nittedal Turlag er å gi barn, ungdom og voksne et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.

Formålet søkes nådd ved å:
- Tilrettelegge turer og aktiviteter med høy kvalitet for barn, ungdom og voksn
- Drive opplæring og holdningsskapende arbeid innen natur og friluftsliv
- Arbeide for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, inklusive i lokale reguleringssaker
- Arbeide med andre saker som følger av DNT Oslo og Omegns vedtekter og strategier 
§ 2 Medlemmer Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i Turkameratene/Nittedal Turlag, dersom de bor i Nittedal kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap. Medlemmer av DNT Oslo og Omegn som er bosatt utenfor Nittedal kommune, kan bli medlem om de søker særskilt. § 3 Styre Turkameratene/Nittedal Turlag ledes av et styre med leder og inntil syv styremedlemmer pluss to varamedlemmer.  Styremøtet sammenkalles av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.  § 4 Valg av styre Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at det alltid er ett eller flere styremedlemmer på valg. Antallet styremedlemmer på valg skal være så nær halvparten som mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.

§ 5 Styrets oppgave Styrets oppgave er å lede Turkameratene/Nittedal Turlag i samsvar med vedtektene. Styret er forpliktet av de retningslinjer og andre vedtak styret i DNT Oslo og Omegn har fattet. Turkameratene/Nittedal Turlag kan ikke stifte gjeld utover hva som følger av en naturlig drift innenfor disse rammer, eller påta seg andre langvarige forpliktelser av betydning, uten godkjenning fra DNT Oslo og Omegns styre.  § 6 Valgkomité Turkameratene/Nittedal Turlag skal ha en Valgkomité på tre medlemmer, hvorav to medlemmer velges av årsmøtet for to år, slik at ett medlem trer ut hvert år. Ett medlem oppnevnes av styret for ett år av gangen. Forslag om leder og medlem av styret kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av Turkameratene/Nittedal Turlag. § 7 Årsmøte Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres i lokal avis og på internett minst seks uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst en måned før årsmøtet. Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på årsmøte.

Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om møtet, og skal være tilgjengelig på internett senest to uker før årsmøte. Veiledende saksliste vil være:

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste

2.     Valg av møteleder, referent og tellekorps

3.     Årsmelding

4.     Regnskap

5.     Eventuelle forslag til endring av vedtektene

6.     Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret

7.     Valg av leder og styremedlemmer

8.     Valg av valgkomité etter forslag fra styret

9.     Valg av revisor

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort med vanlig flertall.

Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før årsmøtet blir holdt og har betalt sin årskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. § 8 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, når minst 100 av medlemmene i Turkameratene/Nittedal Turlag krever det, eller det kreves av styret i DNT Oslo og Omegn. Ellers følger ekstraordinært årsmøte de samme regler som årsmøtet.

§ 9 Vedtektsendringer Endring av vedtektene skjer etter vedtak på årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves ⅔ flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. Alle vedtektsendringer må godkjennes av styret i DNT Oslo og Omegn. § 10 Oppløsning Turkameratene/Nittedal Turlag kan oppløses på årsmøte med minst ¾ flertall. Styret i DNT Oslo og Omegn kan overprøve årsmøtets vedtak i en oppløsningssak. Styret i Turkameratene/Nittedal Turlag skal i dette tilfelle varsles om behandlingen i DNT Oslo og Omegns styre senest fire uker før styremøtet og gis anledning til å legge frem sine synspunkter skriftlig senest en uke før møtet. Ved oppløsning tilfaller alle midler DNT Oslo og Omegn. DNT Oslo og Omegn er forpliktet til å avgi midlene videre til en eventuell ny forening hvis formål er i pakt med den gamle forening.